Dishonored 2 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

 Dishonored 2 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

超级品质 设置下的游戏性能

更改质量设置

解析度 1920x1080

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
206.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
179.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
137.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
126.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
124.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
123.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
113.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
111.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
105.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
98.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
96.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
96.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
92.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
87.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
83.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
80.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
79.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
77.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
76.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
73.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
72.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
72.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
71.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
68.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
63.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
63.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
62.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
60.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
60.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
58.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
58.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
57.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
56.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
56.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
56.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
54.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
53.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
53.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
51.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
51.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
51.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
50.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
50.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
49.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
49.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
48.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
48.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
46.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
46.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
46.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
46.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
45.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
45.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
45.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
44.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
43.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
43.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
43.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
43.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
43.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
40.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
40.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
38.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
36.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
35.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
35.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
34.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
34.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
34.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
32.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
32.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
32.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
32.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
32.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
31.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
31.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
31.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
30.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
30.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
30.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
30.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
29.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
29.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
29.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
29.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
28.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
28.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
28.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
28.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
28.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
28.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
27.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
25.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
25.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
24.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
24.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
23.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
23.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
22.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
22.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
21.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
21.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
21.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
21.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
21.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
20.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
20.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
20.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
20.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
20.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
20.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
19.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
19.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
19.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
19.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
19.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
19.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
19.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
18.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
18.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
18.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
18.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
18.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
17.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
17.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
17.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
17.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
16.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
16.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
15.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
15.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
15.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
15.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
14.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
14.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
14.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
14.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
14.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
14.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
13.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
13.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
13.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
12.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
12.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
10.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
10.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
10.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
10.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
10.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
10.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
9.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
9.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
9.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
9.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
8.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
8.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
7.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
7.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
6.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
6.2 FPS

解析度 2560x1440

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
176.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
154.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
118.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
107.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
106.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
105.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
97.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
95.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
90.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
84.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
82.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
82.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
78.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
73.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
72.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
69.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
68.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
67.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
66.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
65.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
63.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
62.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
62.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
60.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
59.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
58.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
54.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
54.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
54.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
53.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
51.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
51.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
49.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
48.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
48.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
48.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
48.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
47.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
46.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
46.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
45.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
44.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
43.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
43.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
43.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
43.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
43.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
42.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
42.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
41.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
41.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
40.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
39.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
39.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
39.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
38.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
38.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
38.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
38.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
37.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
37.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
37.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
37.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
37.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
34.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
32.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
31.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
30.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
30.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
30.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
29.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
29.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
29.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
28.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
28.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
28.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
27.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
27.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
27.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
27.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
26.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
26.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
26.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
25.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
25.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
25.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
25.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
25.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
25.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
24.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
24.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
24.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
24.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
24.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
23.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
21.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
21.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
20.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
20.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
20.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
20.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
20.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
19.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
19.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
18.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
18.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
18.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
18.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
17.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
17.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
17.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
17.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
17.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
17.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
17.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
16.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
16.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
16.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
16.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
16.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
16.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
16.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
16.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
15.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
15.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
15.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
15.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
15.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
15.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
14.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
14.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
13.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
13.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
13.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
12.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
12.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
12.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
12.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
12.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
11.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
11.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
11.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
10.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
10.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
9.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
8.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
8.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
8.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
8.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
7.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
7.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
7.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
7.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
6.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
6.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
5.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
5.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
5.2 FPS

解析度 3840x2160

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
139.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
121.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
92.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
85.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
84.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
83.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
77.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
75.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
66.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
65.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
65.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
62.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
58.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
57.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
54.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
54.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
53.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
52.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
51.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
50.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
49.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
49.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
48.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
46.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
43.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
43.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
42.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
42.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
41.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
41.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
39.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
38.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
38.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
38.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
38.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
36.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
36.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
36.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
34.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
34.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
34.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
34.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
34.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
33.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
33.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
32.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
32.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
31.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
31.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
31.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
31.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
30.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
30.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
30.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
30.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
30.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
29.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
29.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
29.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
29.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
27.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
27.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
26.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
24.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
23.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
23.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
23.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
23.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
23.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
23.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
22.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
22.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
22.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
22.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
22.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
21.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
21.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
21.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
20.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
20.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
20.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
20.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
20.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
20.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
19.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
19.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
19.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
19.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
19.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
19.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
19.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
18.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
17.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
17.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
17.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
16.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
16.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
16.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
16.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
16.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
15.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
15.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
14.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
14.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
14.3 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
14.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
14.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
14.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
13.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
13.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
13.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
13.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
13.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
13.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
13.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
13.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
13.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
13.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
12.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
12.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
12.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
12.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
12.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
12.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
12.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
12.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
12.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
12.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
11.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
11.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
11.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
10.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
10.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
10.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
10.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
10.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
9.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
9.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
9.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
9.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
9.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
8.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
8.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
8.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
7.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
7.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
6.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
6.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
6.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
6.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
6.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
6.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
6.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
5.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
5.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
5.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
4.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
4.2 FPS
 Dishonored 2 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

Dishonored 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10 (64-bit versions)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB/AMD Radeon HD 7970 3GB or better
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 3 GB (2 GB NVIDIA)

讨论和评论

分享您的评论