RX 5700RTX 2060 - F1 2019 游戏性能基准


F1 2019 游戏性能比较 - RX 5700 与 i7-8700K 和 RTX 2060 与 i7-8700K - 在超高,中,低质量设置下,1080p,1440p,4K分辨率
RX 5700 with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

超级品质
解析度 每秒帧数
1080p
112.6 FPS
1080p
104.0 FPS
1440p
79.7 FPS
1440p
73.6 FPS
2160p
50.7 FPS
2160p
46.8 FPS
高质量
解析度 每秒帧数
1080p
147.6 FPS
1080p
139.0 FPS
1440p
98.7 FPS
1440p
92.6 FPS
2160p
59.7 FPS
2160p
55.8 FPS
中等质量
解析度 每秒帧数
1080p
168.6 FPS
1080p
160.0 FPS
1440p
125.7 FPS
1440p
119.6 FPS
2160p
75.7 FPS
2160p
71.8 FPS
低质量
解析度 每秒帧数
1080p
214.6 FPS
1080p
206.0 FPS
1440p
184.7 FPS
1440p
178.6 FPS
2160p
121.7 FPS
2160p
117.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


讨论和评论

分享您的评论