với điểm chuẩn Chất lượng cực tại các thiết lập chất lượng

  với  điểm chuẩn Chất lượng cực tại các thiết lập chất lượng
popover.html 55/100 Chấp nhận

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

1% Low [Min FPS] Average FPS
Năm Trò chơi Khung hình/giây

Giải quyết 2560x1440

1% Low [Min FPS] Average FPS
Năm Trò chơi Khung hình/giây

Giải quyết 3840x2160

1% Low [Min FPS] Average FPS
Năm Trò chơi Khung hình/giây
 with  at 1080p and Chất lượng cực settings
 with  at 1440p and Chất lượng cực settings
 with  at 4K and Chất lượng cực settings

Kỹ thuật

Critics Reviews


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn