Total War: Warhammer Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Total War: Warhammer Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
127.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
122.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
122.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
118.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
115.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
112.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
110.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
109.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
107.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
103.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
101.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
98.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
97.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
92.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
92.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
92.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
86.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
85.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
85.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
82.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
78.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
78.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
77.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
77.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
76.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
75.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
73.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
73.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
70.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
69.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
68.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
68.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
66.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
60.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
59.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
54.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
53.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
53.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
52.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
51.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
51.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
51.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
46.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
42.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
41.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
41.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
41.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
41.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
37.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
35.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
35.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
32.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
31.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
30.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
30.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
28.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
26.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
24.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
24.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
24.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
24.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
17.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
17.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
17.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
14.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
14.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
13.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
9.8 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
105.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
97.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
93.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
92.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
86.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
86.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
83.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
83.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
77.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
77.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
74.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
73.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
72.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
71.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
69.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
67.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
65.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
64.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
63.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
62.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
62.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
60.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
57.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
57.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
56.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
55.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
52.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
52.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
51.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
50.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
50.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
50.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
46.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
44.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
43.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
43.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
42.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
41.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
39.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
36.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
36.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
36.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
35.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
29.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
29.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
29.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
28.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
26.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
25.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
24.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
22.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
22.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
21.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
19.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
17.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
17.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
17.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
17.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.9 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
82.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
75.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
64.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
56.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
55.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
54.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
50.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
48.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
47.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
46.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
45.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
41.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
41.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
40.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
39.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
38.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
38.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
36.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
35.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
33.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
32.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
31.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
29.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
29.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
29.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
29.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
28.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
28.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
28.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
28.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
26.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
24.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
23.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
23.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
22.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
20.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
20.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
20.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
20.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
20.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
20.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
18.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
16.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
15.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
15.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
15.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
14.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
13.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
12.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
11.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
11.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
11.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
10.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
10.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
9.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
9.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
9.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
5.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.6 FPS
 Total War: Warhammer Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Total War: Warhammer Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 Duo 3.0Ghz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 5 GB
  • OS: Windows 7 64Bit
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 460 1GB | AMD Radeon HD 5770 1GB | Intel HD4000 @720p
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn