Total War: Shogun 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Total War: Shogun 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
169.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
138.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
136.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
128.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
127.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
120.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
114.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
112.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
106.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
95.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
94.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
93.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
90.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
84.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
84.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
82.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
81.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
80.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
80.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
74.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
72.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
69.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
66.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
65.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
62.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
62.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
61.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
57.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
57.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
56.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
56.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
50.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
50.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
48.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
40.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
38.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
34.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
33.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
33.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
32.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
26.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
23.3 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
65.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
57.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
51.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
37.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
36.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
35.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
35.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
34.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
30.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
30.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
30.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
28.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
26.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
24.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
24.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
23.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
23.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
22.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
21.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
21.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
21.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
19.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
19.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
16.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
16.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
15.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
10.7 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
 Total War: Shogun 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Total War: Shogun 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 Duo 3.0Ghz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 5 GB
  • OS: Windows 7 64Bit
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 460 1GB | AMD Radeon HD 5770 1GB | Intel HD4000 @720p
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn