Shadow of the Tomb Raider Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Shadow of the Tomb Raider Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
231.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
201.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
154.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
140.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
139.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
137.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
136.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
126.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
119.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
119.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
115.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
112.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
110.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
108.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
99.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
96.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
91.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
90.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
85.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
85.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
84.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
83.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
79.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
77.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
75.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
74.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
71.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
71.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
71.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
70.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
68.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
66.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
66.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
64.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
62.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
61.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
60.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
60.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
60.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
59.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
56.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
56.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
55.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
55.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
54.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
54.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
52.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
52.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
51.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
50.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
48.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
46.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
45.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
45.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
44.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
43.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
43.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
40.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
39.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
37.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
37.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
36.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
36.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
36.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
36.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
35.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
33.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
31.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
30.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
30.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
30.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
29.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
29.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
27.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
25.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
25.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
24.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
23.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
22.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
22.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
20.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
19.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
18.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
14.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
14.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
14.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
12.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
12.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
11.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
10.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
10.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
8.3 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
160.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
139.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
109.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
108.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
106.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
106.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
96.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
94.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
92.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
84.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
78.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
76.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
76.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
73.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
67.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
64.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
62.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
58.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
57.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
56.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
54.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
53.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
52.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
50.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
50.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
49.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
47.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
46.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
46.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
46.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
45.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
42.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
41.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
41.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
40.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
40.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
39.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
38.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
38.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
37.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
36.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
36.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
36.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
35.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
35.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
34.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
34.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
30.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
29.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
29.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
29.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
28.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
27.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
26.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
26.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
25.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
24.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
23.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
23.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
23.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
23.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
23.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
21.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
20.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
20.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
19.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
19.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
19.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
18.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
17.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
17.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
17.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
16.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
16.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
15.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
14.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
14.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
13.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
12.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
12.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
12.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
8.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.3 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
88.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
77.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
62.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
61.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
60.5 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
59.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
52.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
52.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
52.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
46.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
42.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
38.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
37.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
34.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
32.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
29.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
28.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
28.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
27.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
26.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
26.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
26.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
25.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
24.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
24.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
23.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
23.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
23.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
22.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
22.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
21.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
21.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
20.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
20.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
20.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
20.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
19.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
19.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
19.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
18.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
18.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
18.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
18.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
17.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
16.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
16.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
16.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
15.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
15.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
14.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
14.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
13.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
13.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
12.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
12.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
12.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
12.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
12.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
12.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
11.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
11.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
11.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
11.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
10.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
10.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
10.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
9.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
9.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
9.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
9.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
9.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
9.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
8.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
8.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
8.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
7.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
6.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
6.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
6.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
5.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
5.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
5.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
4.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
4.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
3.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
3.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.9 FPS
 Shadow of the Tomb Raider Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Shadow of the Tomb Raider Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: i3-3220 INTEL or AMD Equilevant
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 64 bit
  • VIDEO CARD: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 40 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1024 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn