Rise of the Tomb Raider Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Rise of the Tomb Raider Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
151.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
150.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
142.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
134.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
132.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
114.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
114.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
105.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
102.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
100.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
97.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
94.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
93.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
92.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
90.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
86.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
84.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
82.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
74.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
71.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
70.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
69.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
69.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
67.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
67.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
65.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
64.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
64.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
64.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
63.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
63.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
58.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
58.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
58.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
58.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
55.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
54.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
53.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
48.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
47.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
47.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
47.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
46.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
45.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
45.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
44.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
44.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
44.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
40.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
40.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
38.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
38.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
38.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
37.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
36.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
34.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
33.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
32.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
32.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
32.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
32.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
31.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
30.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
29.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
28.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
28.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
26.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
26.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
26.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
26.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
26.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
26.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
25.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
25.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
25.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
25.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
24.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
21.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
21.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
19.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
18.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
18.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
18.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
18.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
18.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
15.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
15.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
14.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
14.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
13.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
13.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
10.5 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
119.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
104.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
95.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
83.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
80.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
75.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
73.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
71.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
64.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
62.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
62.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
58.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
56.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
56.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
56.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
56.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
51.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
51.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
50.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
48.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
48.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
47.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
46.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
45.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
45.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
44.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
43.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
41.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
41.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
39.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
39.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
39.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
39.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
39.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
36.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
36.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
36.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
33.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
32.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
32.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
31.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
31.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
30.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
30.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
30.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
29.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
27.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
26.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
25.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
23.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
22.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
22.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
22.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
22.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
20.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
17.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
17.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
17.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
17.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
14.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
9.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.1 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
65.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
56.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
50.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
49.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
43.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
39.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
39.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
37.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
34.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
33.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
30.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
29.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
27.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
27.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
23.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
22.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
19.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
19.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
19.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
19.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
17.6 FPS
 Rise of the Tomb Raider Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Rise of the Tomb Raider Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: Windows 7 64bit
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 650 2GB or AMD HD7770 2 GB
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 25 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn