PlayerUnknown's Battlegrounds Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 PlayerUnknown's Battlegrounds Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
231.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
201.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
154.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
130.2 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
126.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
124.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
123.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
116.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
113.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
110.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
110.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
107.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
100.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
95.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
92.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
91.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
88.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
85.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
80.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
80.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
80.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
80.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
79.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
76.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
74.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
73.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
71.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
71.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
71.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
70.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
68.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
67.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
64.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
63.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
60.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
60.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
58.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
58.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
56.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
56.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
54.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
53.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
52.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
51.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
50.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
49.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
49.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
49.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
48.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
47.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
47.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
45.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
44.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
44.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
43.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
43.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
43.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
41.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
41.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
40.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
40.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
40.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
39.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
39.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
39.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
37.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
35.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
35.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
34.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
34.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
33.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
32.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
32.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
32.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
31.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
31.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
31.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
31.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
30.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
30.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
30.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
30.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
30.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
28.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
27.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
27.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
27.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
27.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
26.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
24.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
23.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
23.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
22.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
22.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
22.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
21.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
21.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
21.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
21.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
20.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
20.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
20.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
19.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
18.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
18.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
17.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
16.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
16.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
16.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
14.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
13.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
9.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
9.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
8.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.4 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
174.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
152.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
116.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
98.9 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
96.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
95.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
94.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
89.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
86.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
84.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
83.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
82.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
73.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
72.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
70.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
67.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
67.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
65.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
61.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
61.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
60.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
59.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
58.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
56.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
55.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
54.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
54.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
54.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
54.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
52.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
51.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
47.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
47.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
46.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
45.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
44.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
43.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
42.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
42.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
40.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
39.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
39.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
38.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
38.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
37.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
37.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
36.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
36.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
35.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
33.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
33.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
33.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
33.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
31.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
31.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
31.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
31.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
31.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
30.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
30.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
29.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
27.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
27.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
26.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
25.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
25.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
25.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
25.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
24.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
24.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
24.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
23.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
23.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
23.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
23.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
23.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
23.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
23.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
23.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
21.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
21.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
21.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
21.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
20.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
20.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
17.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
17.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
17.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
16.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
16.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
16.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
16.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
16.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
15.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
15.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
15.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
14.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
14.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
13.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
12.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
12.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
11.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.9 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
101.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
88.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
67.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
56.5 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
54.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
53.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
50.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
49.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
48.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
46.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
43.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
41.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
40.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
38.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
38.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
37.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
35.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
34.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
34.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
33.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
30.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
30.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
30.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
30.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
30.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
29.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
29.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
28.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
26.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
26.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
25.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
25.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
24.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
24.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
23.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
23.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
22.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
22.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
21.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
21.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
20.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
20.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
19.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
19.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
19.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
18.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
18.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
17.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
17.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
16.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
16.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
16.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
16.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
15.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
15.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
14.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
14.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
14.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
14.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
14.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
14.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
13.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
13.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
13.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
13.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
13.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
13.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
13.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
13.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
12.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
12.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
12.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
12.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
11.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
11.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
10.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
10.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
9.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
9.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
9.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
9.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
9.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
9.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
9.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
9.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
9.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
9.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
8.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
8.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
8.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
8.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
8.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
7.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
7.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
7.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
7.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
6.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
4.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
3.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.8 FPS
 PlayerUnknown's Battlegrounds Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

PlayerUnknown's Battlegrounds Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • VIDEO CARD: nVidia GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
  • PIXEL SHADER: 5.1
  • VERTEX SHADER: 5.1
  • FREE DISK SPACE: 30 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn