Grand Theft Auto V Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Grand Theft Auto V Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
256.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
223.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
171.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
152.7 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
147.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
146.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
144.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
137.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
132.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
129.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
125.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
122.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
111.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
110.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
107.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
104.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
100.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
100.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
96.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
95.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
94.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
92.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
92.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
92.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
89.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
89.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
83.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
83.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
83.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
83.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
82.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
80.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
79.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
78.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
78.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
75.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
70.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
69.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
68.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
67.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
66.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
66.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
65.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
64.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
62.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
61.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
61.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
60.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
58.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
58.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
58.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
56.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
55.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
55.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
52.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
51.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
51.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
50.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
50.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
47.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
47.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
47.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
46.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
46.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
46.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
44.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
42.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
42.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
40.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
39.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
38.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
38.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
37.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
37.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
36.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
36.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
35.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
35.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
35.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
35.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
35.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
35.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
33.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
33.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
32.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
31.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
31.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
29.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
28.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
27.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
27.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
26.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
26.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
25.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
25.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
25.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
25.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
25.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
25.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
25.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
24.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
24.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
24.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
24.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
24.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
24.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
23.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
23.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
22.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
21.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
19.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
19.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
19.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
19.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
17.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
17.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
11.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
11.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
10.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.6 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
189.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
165.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
126.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
124.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
123.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
121.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
115.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
110.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
106.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
102.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
100.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
90.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
77.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
74.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
74.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
71.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
70.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
70.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
69.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
69.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
67.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
65.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
65.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
63.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
60.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
59.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
59.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
58.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
58.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
58.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
55.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
55.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
53.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
47.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
47.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
47.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
46.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
45.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
44.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
44.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
42.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
41.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
41.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
40.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
40.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
39.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
38.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
38.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
38.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
37.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
36.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
35.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
35.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
34.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
34.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
34.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
32.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
32.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
31.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
31.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
30.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
29.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
29.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
27.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
26.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
26.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
26.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
26.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
25.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
25.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
24.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
24.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
24.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
24.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
22.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
22.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
22.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
22.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
21.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
21.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
20.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
19.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
18.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
18.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
17.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
17.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
17.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
16.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
15.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
15.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
14.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
13.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
13.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
13.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
12.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
8.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.3 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
95.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
82.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
68.7 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
65.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
65.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
64.4 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
63.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
59.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
55.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
51.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
47.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
45.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
38.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
38.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
37.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
37.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
36.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
34.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
34.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
34.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
33.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
33.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
32.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
32.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
32.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
31.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
30.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
30.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
29.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
29.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
28.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
28.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
28.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
28.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
27.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
26.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
26.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
25.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
25.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
25.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
25.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
25.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
25.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
23.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
23.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
22.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
22.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
22.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
22.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
21.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
21.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
21.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
20.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
19.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
18.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
18.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
17.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
17.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
15.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
13.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
13.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
11.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
10.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
10.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
10.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
9.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
9.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
9.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
8.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
8.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
8.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
7.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
7.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
6.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
6.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
3.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
3.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
3.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
3.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
0.0 FPS
 Grand Theft Auto V Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Grand Theft Auto V Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPUs) @ 2.5GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2*
  • VIDEO CARD: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
  • PIXEL SHADER: 4.0
  • VERTEX SHADER: 4.0
  • SOUND CARD: 100% DirectX 10 compatible
  • FREE DISK SPACE: 72 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn