Ghost Recon Wildlands Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Ghost Recon Wildlands Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
109.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
100.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
90.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
87.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
83.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
81.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
79.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
79.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
78.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
76.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
75.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
75.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
72.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
71.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
69.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
68.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
67.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
65.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
65.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
64.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
64.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
63.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
61.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
60.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
60.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
59.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
56.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
55.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
54.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
51.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
50.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
50.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
48.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
47.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
45.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
45.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
43.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
42.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
42.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
38.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
35.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
34.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
31.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
30.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
29.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
26.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
25.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
25.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
23.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
22.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
20.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
20.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
14.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
14.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
14.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
12.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
12.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
11.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
10.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
10.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
8.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
83.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
74.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
73.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
70.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
68.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
67.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
66.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
65.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
62.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
62.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
59.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
59.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
57.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
56.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
56.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
53.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
52.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
51.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
50.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
49.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
48.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
47.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
47.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
44.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
44.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
43.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
43.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
42.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
42.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
41.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
40.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
37.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
37.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
35.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
33.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
33.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
32.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
30.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
30.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
30.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
28.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
26.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
26.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
26.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
25.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
23.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
22.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
21.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
19.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
19.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
19.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
18.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
17.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
15.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
9.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
8.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
7.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
7.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.1 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
65.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
56.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
49.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
48.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
46.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
45.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
43.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
41.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
38.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
36.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
36.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
36.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
33.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
33.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
32.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
30.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
30.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
30.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
29.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
27.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
27.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
27.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
27.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
25.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
25.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
25.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
25.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
24.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
24.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
23.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
21.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
21.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
20.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
19.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
19.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
19.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
18.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
17.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
17.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
17.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
16.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
15.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
14.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
14.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
14.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
13.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
12.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
11.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
11.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
10.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
10.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
10.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
8.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
8.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
8.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
4.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.5 FPS
 Ghost Recon Wildlands Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Ghost Recon Wildlands Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400S 3.3 GHz or AMD FX-4320 4.0 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750Ti/GTX 950 /GTX1050 or AMD HD7870/R9 270X/R9 370X/RX 460 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 24 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn