F1 2016 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 F1 2016 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
150.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
138.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
131.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
129.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
127.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
123.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
121.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
119.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
116.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
106.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
106.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
105.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
105.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
103.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
101.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
99.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
96.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
95.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
92.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
92.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
91.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
90.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
89.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
87.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
84.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
83.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
83.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
82.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
78.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
77.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
74.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
71.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
71.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
69.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
69.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
67.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
64.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
63.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
63.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
57.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
55.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
55.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
55.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
50.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
49.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
48.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
48.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
44.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
41.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
41.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
37.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
36.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
35.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
35.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
33.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
31.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
28.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
28.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
28.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
28.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
20.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
20.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
20.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
17.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
17.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
15.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
14.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
14.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
11.5 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
124.1 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
122.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
117.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
108.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
106.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
104.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
98.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
98.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
97.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
95.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
89.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
85.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
82.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
81.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
81.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
78.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
77.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
76.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
74.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
72.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
71.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
71.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
70.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
68.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
67.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
67.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
66.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
64.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
64.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
62.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
60.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
57.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
57.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
55.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
55.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
54.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
54.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
49.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
49.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
49.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
47.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
47.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
47.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
43.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
38.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
38.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
37.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
34.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
32.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
32.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
29.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
28.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
27.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
25.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
24.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
22.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
22.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
22.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
22.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
13.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
12.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
9.0 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
80.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
80.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
77.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
71.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
71.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
66.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
64.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
64.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
62.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
60.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
56.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
55.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
53.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
52.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
50.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
49.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
46.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
46.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
42.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
42.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
42.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
41.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
41.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
39.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
38.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
37.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
37.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
37.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
36.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
32.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
32.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
31.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
30.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
28.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
28.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
27.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
26.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
26.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
26.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
24.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
22.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
22.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
22.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
22.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
20.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
19.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
18.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
17.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
16.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
16.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
15.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
14.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
13.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
13.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
13.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
13.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.2 FPS
 F1 2016 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

F1 2016 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3 530 or AMD FX 4100
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • VIDEO CARD: Nvidia GTX 460 or AMD HD 5870
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX Compatible Soundcard
  • FREE DISK SPACE: 30 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1024 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn