Doom Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Doom Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
235.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
227.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
207.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
200.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
200.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
199.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
188.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
186.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
180.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
178.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
171.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
169.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
160.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
151.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
151.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
148.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
147.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
143.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
141.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
140.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
136.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
134.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
134.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
130.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
126.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
125.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
122.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
120.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
119.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
112.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
110.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
110.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
109.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
106.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
103.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
99.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
94.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
84.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
77.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
77.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
77.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
74.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
74.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
73.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
72.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
72.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
65.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
62.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
61.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
55.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
54.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
52.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
52.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
49.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
47.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
42.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
42.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
42.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
42.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
29.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
29.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
29.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
25.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
25.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
23.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
21.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
21.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
17.1 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
173.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
167.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
154.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
153.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
145.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
139.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
137.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
124.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
124.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
124.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
120.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
114.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
111.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
107.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
106.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
103.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
102.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
101.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
100.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
96.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
95.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
93.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
93.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
91.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
87.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
85.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
85.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
82.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
80.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
78.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
77.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
75.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
73.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
72.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
70.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
66.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
65.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
65.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
62.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
56.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
51.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
51.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
51.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
50.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
49.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
49.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
49.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
49.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
44.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
42.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
41.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
38.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
37.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
35.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
35.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
33.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
31.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
29.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
29.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
29.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
29.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
20.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
20.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
20.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
17.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
17.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
15.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
14.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
14.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
11.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
121.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
110.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
91.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
88.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
84.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
80.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
75.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
75.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
73.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
67.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
66.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
65.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
63.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
60.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
57.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
57.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
56.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
54.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
53.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
53.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
52.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
51.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
49.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
47.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
47.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
46.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
45.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
44.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
42.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
42.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
41.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
40.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
39.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
38.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
36.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
35.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
33.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
32.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
32.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
31.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
28.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
27.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
27.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
27.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
25.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
25.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
25.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
24.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
24.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
24.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
22.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
21.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
21.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
19.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
18.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
18.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
14.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
14.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
14.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
14.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
10.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
10.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
10.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
8.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
8.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.9 FPS
 Doom Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Doom Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400 or better / AMD FX-8320 or better.
  • OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or better / AMD Radeon HD 7870 (2GB) or better.
  • FREE DISK SPACE: 45 GB.
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB.

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn