Deus Ex: Mankind Divided Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Deus Ex: Mankind Divided Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
103.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
99.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
96.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
93.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
91.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
84.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
82.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
78.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
77.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
75.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
74.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
71.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
68.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
68.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
67.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
65.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
63.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
61.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
61.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
58.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
58.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
57.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
56.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
54.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
52.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
52.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
50.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
50.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
49.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
47.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
47.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
47.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
47.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
45.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
44.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
43.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
42.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
42.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
37.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
33.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
33.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
33.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
30.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
29.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
29.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
29.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
26.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
25.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
24.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
22.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
22.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
21.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
20.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
19.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
17.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
17.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
17.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
17.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.9 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
70.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
67.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
67.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
62.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
61.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
57.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
56.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
52.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
52.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
52.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
47.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
47.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
46.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
45.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
44.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
43.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
42.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
42.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
40.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
40.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
40.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
39.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
39.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
36.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
34.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
33.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
32.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
32.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
31.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
31.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
31.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
30.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
30.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
30.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
29.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
28.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
28.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
25.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
22.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
22.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
22.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
20.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
20.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
19.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
18.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
17.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
16.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
15.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
15.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
14.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
14.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
13.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
12.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
11.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.7 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
48.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
47.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
38.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
37.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
36.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
33.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
32.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
30.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
29.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
28.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
27.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
26.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
25.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
24.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
23.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
22.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
22.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
22.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
21.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
20.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
20.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
19.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
19.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
19.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
19.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
18.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
17.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
17.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
17.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
16.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
14.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
14.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
14.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
13.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
13.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
13.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
12.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
12.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
11.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
11.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
11.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
10.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
10.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
10.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
9.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
9.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
8.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
8.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
7.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
7.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
7.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
7.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
6.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
6.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
5.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
5.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
5.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
3.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
3.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
3.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
3.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
3.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.4 FPS
 Deus Ex: Mankind Divided Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Deus Ex: Mankind Divided Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7.1SP1 or above (64-bit Operating System Required)
  • VIDEO CARD: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 45 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn