Destiny 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Destiny 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
393.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
342.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
262.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
236.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
233.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
230.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
230.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
212.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
200.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
200.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
187.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
182.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
162.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
161.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
155.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
154.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
150.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
148.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
141.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
140.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
140.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
140.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
132.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
131.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
130.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
129.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
126.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
123.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
121.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
120.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
116.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
111.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
110.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
109.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
108.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
107.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
105.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
105.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
104.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
102.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
100.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
98.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
98.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
97.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
95.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
94.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
91.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
90.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
90.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
88.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
87.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
87.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
81.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
79.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
78.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
77.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
74.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
69.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
69.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
69.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
68.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
68.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
68.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
63.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
63.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
61.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
61.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
60.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
60.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
56.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
55.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
54.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
49.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
48.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
46.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
41.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
41.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
41.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
39.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
38.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
36.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
34.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
34.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
34.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
34.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
31.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
18.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
17.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
12.6 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
334.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
291.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
223.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
202.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
200.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
198.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
197.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
182.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
172.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
172.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
159.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
156.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
137.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
135.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
133.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
132.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
127.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
123.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
121.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
120.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
120.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
120.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
113.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
113.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
112.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
110.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
108.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
106.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
103.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
102.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
99.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
95.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
95.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
93.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
92.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
91.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
90.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
88.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
87.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
86.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
85.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
84.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
84.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
84.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
84.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
82.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
80.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
78.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
77.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
77.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
75.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
74.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
74.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
70.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
67.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
67.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
66.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
62.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
59.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
59.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
59.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
58.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
58.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
58.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
54.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
54.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
52.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
52.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
51.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
51.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
47.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
46.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
42.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
41.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
39.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
35.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
35.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
35.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
33.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
33.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
31.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
29.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
29.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
29.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
29.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
27.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
16.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
16.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
14.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
10.8 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
172.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
150.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
115.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
101.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
100.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
99.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
98.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
91.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
86.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
86.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
82.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
78.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
69.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
68.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
67.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
66.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
61.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
60.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
60.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
60.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
60.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
57.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
56.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
56.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
55.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
54.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
53.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
51.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
50.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
47.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
47.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
46.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
46.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
46.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
46.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
45.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
43.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
42.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
42.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
42.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
42.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
41.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
41.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
40.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
39.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
38.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
38.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
37.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
37.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
35.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
33.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
33.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
33.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
31.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
29.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
29.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
29.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
29.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
29.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
29.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
27.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
26.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
26.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
25.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
25.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
23.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
23.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
23.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
20.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
20.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
19.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
17.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
17.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
17.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
16.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
16.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
15.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
14.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
14.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
14.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
14.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
8.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.3 FPS
 Destiny 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Destiny 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel - Core i3-3250 / AMD - FX-4350
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: Windows 7 64-bit or Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
  • VIDEO CARD: Nvidia - GeForce GTX 660 2GB / AMD - Radeon HD 7850 2GB
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 68 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn