Call of Duty: Black Ops 4 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Call of Duty: Black Ops 4 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
344.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
300.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
230.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
207.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
205.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
202.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
202.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
187.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
176.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
176.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
168.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
164.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
162.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
160.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
149.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
146.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
141.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
137.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
135.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
129.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
128.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
127.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
123.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
120.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
116.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
113.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
112.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
111.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
107.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
106.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
105.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
102.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
102.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
101.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
99.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
94.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
92.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
91.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
90.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
89.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
87.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
84.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
84.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
83.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
82.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
80.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
79.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
72.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
70.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
70.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
69.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
69.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
69.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
62.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
62.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
58.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
58.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
56.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
54.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
52.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
51.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
48.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
45.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
43.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
43.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
43.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
36.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
36.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
36.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
36.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
35.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
35.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
30.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
30.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
30.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
25.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
25.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
25.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
25.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
25.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
24.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
22.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
15.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
13.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
10.0 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
239.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
209.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
160.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
143.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
142.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
140.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
140.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
129.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
122.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
122.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
114.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
111.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
110.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
105.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
96.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
89.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
88.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
85.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
81.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
79.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
74.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
73.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
71.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
70.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
67.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
65.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
64.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
63.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
63.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
61.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
59.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
58.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
58.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
57.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
55.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
53.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
50.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
50.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
49.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
47.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
47.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
47.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
47.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
44.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
44.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
42.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
40.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
40.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
39.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
37.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
36.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
35.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
35.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
32.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
31.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
29.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
28.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
25.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
24.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
24.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
20.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
20.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
20.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
19.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
19.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
17.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
15.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
15.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
15.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
15.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
14.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
13.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
13.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
13.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
12.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
11.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
10.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
126.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
110.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
84.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
76.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
76.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
74.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
74.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
69.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
65.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
65.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
60.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
57.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
47.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
45.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
45.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
44.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
43.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
39.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
39.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
38.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
36.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
35.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
35.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
34.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
33.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
33.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
33.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
32.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
32.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
31.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
31.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
30.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
30.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
29.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
29.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
29.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
28.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
27.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
27.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
26.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
26.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
25.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
25.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
24.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
24.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
23.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
22.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
22.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
22.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
22.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
22.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
22.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
22.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
21.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
21.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
21.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
20.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
20.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
20.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
19.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
18.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
18.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
16.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
15.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
15.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
13.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
13.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
13.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
12.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
12.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
11.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
6.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
5.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
5.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
5.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.1 FPS
 Call of Duty: Black Ops 4 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Call of Duty: Black Ops 4 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3-4340 or AMD FX-6300 processor
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 64-Bit or later
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB or Radeon HD 7950 2 GB
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 80 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn