Battlefield 3 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Battlefield 3 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
137.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
117.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
108.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
101.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
94.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
94.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
87.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
73.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
70.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
69.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
67.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
65.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
65.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
63.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
62.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
61.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
56.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
52.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
52.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
50.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
48.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
47.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
47.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
47.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
45.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
44.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
44.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
44.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
43.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
43.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
42.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
37.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
37.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
36.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
36.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
35.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
34.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
33.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
32.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
32.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
31.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
31.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
31.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
30.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
30.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
28.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
26.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
23.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
18.8 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
113.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
93.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
72.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
67.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
66.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
65.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
65.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
63.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
60.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
60.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
60.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
59.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
53.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
53.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
49.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
45.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
45.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
45.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
44.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
43.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
42.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
42.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
42.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
40.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
39.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
38.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
37.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
34.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
33.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
32.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
31.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
30.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
28.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
23.0 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
46.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
39.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
36.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
34.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
24.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
0.0 FPS
 Battlefield 3 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Battlefield 3 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: 2 GHz DUAL CORE (Core 2 Duo 2.4 GHz or Athlon X2 2.7 GHz)
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 2 GB
  • OS: Windows Vista (Service Pack 1) 32-bit
  • VIDEO CARD: (AMD): DirectX 10.1 compatible with 512 MB RAM (ATI Radeon 3000, 4000, 5000 or 6000 series, with ATI Radeon HD 3870 or higher performance)(NVIDIA): DirectX 10.0 compatible with 512 MB RAM (NVIDIA GeForce 8, 9, 200, 300, 400 or 500 series, with NVIDIA GeForce 8800 GT or higher performance)
  • PIXEL SHADER: 4.0 (ATI 4.1)
  • VERTEX SHADER: 4.0 (ATI 4.1)
  • SOUND CARD: Yes
  • DEDICATED VIDEO RAM: 512 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn