Battlefield 3 Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Battlefield 3 Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng trung bình chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
193.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
173.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
164.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
157.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
150.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
150.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
143.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
129.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
126.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
125.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
123.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
121.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
121.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
119.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
118.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
117.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
112.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
108.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
108.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
106.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
104.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
103.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
103.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
103.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
101.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
100.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
100.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
100.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
99.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
99.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
98.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
93.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
93.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
92.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
92.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
91.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
90.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
89.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
88.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
88.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
87.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
87.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
87.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
86.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
86.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
84.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
82.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
79.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
74.8 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
159.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
139.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
118.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
113.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
112.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
111.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
111.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
109.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
106.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
106.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
106.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
105.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
99.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
99.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
95.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
91.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
91.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
91.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
90.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
89.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
88.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
88.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
88.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
86.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
85.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
84.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
83.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
80.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
79.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
78.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
77.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
76.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
74.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
69.0 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
71.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
64.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
61.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
59.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
49.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
25.0 FPS
 Battlefield 3 Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Battlefield 3 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: 2 GHz DUAL CORE (Core 2 Duo 2.4 GHz or Athlon X2 2.7 GHz)
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 2 GB
  • OS: Windows Vista (Service Pack 1) 32-bit
  • VIDEO CARD: (AMD): DirectX 10.1 compatible with 512 MB RAM (ATI Radeon 3000, 4000, 5000 or 6000 series, with ATI Radeon HD 3870 or higher performance)(NVIDIA): DirectX 10.0 compatible with 512 MB RAM (NVIDIA GeForce 8, 9, 200, 300, 400 or 500 series, with NVIDIA GeForce 8800 GT or higher performance)
  • PIXEL SHADER: 4.0 (ATI 4.1)
  • VERTEX SHADER: 4.0 (ATI 4.1)
  • SOUND CARD: Yes
  • DEDICATED VIDEO RAM: 512 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn