Battlefield 3 Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Battlefield 3 Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cao chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
172.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
152.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
143.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
136.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
129.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
129.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
122.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
108.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
105.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
104.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
102.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
100.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
100.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
98.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
97.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
96.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
91.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
87.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
87.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
85.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
83.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
82.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
82.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
82.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
80.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
79.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
79.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
79.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
78.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
78.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
77.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
72.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
72.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
71.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
71.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
70.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
69.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
68.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
67.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
67.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
66.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
66.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
66.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
65.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
65.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
63.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
61.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
58.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
53.8 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
132.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
112.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
91.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
86.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
85.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
84.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
84.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
82.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
79.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
79.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
79.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
78.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
72.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
72.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
68.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
64.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
64.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
64.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
63.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
62.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
61.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
61.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
61.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
59.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
58.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
57.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
56.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
53.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
52.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
51.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
50.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
49.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
47.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
42.0 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
55.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
48.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
45.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
43.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
33.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
9.0 FPS
 Battlefield 3 Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Battlefield 3 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: 2 GHz DUAL CORE (Core 2 Duo 2.4 GHz or Athlon X2 2.7 GHz)
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 2 GB
  • OS: Windows Vista (Service Pack 1) 32-bit
  • VIDEO CARD: (AMD): DirectX 10.1 compatible with 512 MB RAM (ATI Radeon 3000, 4000, 5000 or 6000 series, with ATI Radeon HD 3870 or higher performance)(NVIDIA): DirectX 10.0 compatible with 512 MB RAM (NVIDIA GeForce 8, 9, 200, 300, 400 or 500 series, with NVIDIA GeForce 8800 GT or higher performance)
  • PIXEL SHADER: 4.0 (ATI 4.1)
  • VERTEX SHADER: 4.0 (ATI 4.1)
  • SOUND CARD: Yes
  • DEDICATED VIDEO RAM: 512 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn