Battlefield 1 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Battlefield 1 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
338.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
295.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
225.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
186.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
176.1 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
169.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
169.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
167.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
165.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
162.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
161.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
161.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
160.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
155.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
155.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
148.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
144.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
142.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
140.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
135.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
133.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
129.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
123.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
123.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
121.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
117.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
116.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
113.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
112.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
111.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
111.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
108.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
106.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
102.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
101.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
99.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
97.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
96.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
95.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
95.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
93.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
90.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
88.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
86.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
83.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
81.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
77.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
77.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
77.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
76.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
74.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
69.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
63.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
63.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
63.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
61.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
53.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
52.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
52.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
51.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
47.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
44.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
44.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
40.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
39.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
37.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
37.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
35.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
33.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
30.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
30.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
30.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
30.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
21.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
21.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
21.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
18.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
18.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
17.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
12.3 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
263.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
229.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
175.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
163.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
161.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
159.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
156.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
146.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
139.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
136.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
134.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
131.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
129.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
125.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
118.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
111.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
107.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
105.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
102.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
100.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
96.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
96.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
95.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
92.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
87.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
87.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
87.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
81.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
79.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
78.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
77.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
77.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
74.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
71.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
71.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
70.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
70.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
67.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
67.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
66.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
65.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
64.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
64.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
62.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
57.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
55.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
54.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
54.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
49.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
49.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
49.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
46.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
46.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
46.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
43.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
38.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
37.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
32.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
32.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
29.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
28.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
27.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
25.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
24.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
22.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
22.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
22.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
22.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
13.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
12.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
8.9 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
151.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
132.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
102.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
101.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
100.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
99.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
98.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
91.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
88.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
78.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
74.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
73.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
72.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
70.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
65.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
60.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
59.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
58.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
56.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
56.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
55.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
53.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
52.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
48.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
47.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
47.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
47.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
45.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
45.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
44.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
42.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
41.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
40.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
39.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
38.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
38.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
38.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
36.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
35.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
35.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
35.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
34.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
34.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
30.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
30.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
29.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
29.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
27.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
26.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
26.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
26.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
25.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
25.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
25.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
23.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
21.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
20.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
20.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
18.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
17.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
15.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
15.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
14.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
13.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
13.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
12.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
12.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
12.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.8 FPS
 Battlefield 1 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Battlefield 1 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Core i5 6600K / AMD FX-6350
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10
  • VIDEO CARD: DirectX 11.0 Compatible video card with 2 GB VRAM (AMD Radeon HD 7850 / nVidia GeForce GTX 660)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 50 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn