RTX 2070 SUPER So với RTX 2080 - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
137.0 FPS
1080p
154.0 FPS
1440p
100.0 FPS
1440p
112.4 FPS
2160p
58.0 FPS
2160p
64.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
172.0 FPS
1080p
189.0 FPS
1440p
119.0 FPS
1440p
131.4 FPS
2160p
67.0 FPS
2160p
73.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
193.0 FPS
1080p
210.0 FPS
1440p
146.0 FPS
1440p
158.4 FPS
2160p
83.0 FPS
2160p
89.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
239.0 FPS
1080p
256.0 FPS
1440p
205.0 FPS
1440p
217.4 FPS
2160p
129.0 FPS
2160p
135.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn