GTX 1650 SUPER So với GTX 1660 - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.4 FPS
1080p
78.0 FPS
1440p
52.5 FPS
1440p
56.9 FPS
2160p
30.5 FPS
2160p
32.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.4 FPS
1080p
113.0 FPS
1440p
71.5 FPS
1440p
75.9 FPS
2160p
39.5 FPS
2160p
41.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.4 FPS
1080p
134.0 FPS
1440p
98.5 FPS
1440p
102.9 FPS
2160p
55.5 FPS
2160p
57.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
173.4 FPS
1080p
180.0 FPS
1440p
157.5 FPS
1440p
161.9 FPS
2160p
101.5 FPS
2160p
103.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn