R9 M280X So với GTX 670MX - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 670MX với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 670MX with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
31.5 FPS
1080p
25.6 FPS
1440p
23.0 FPS
1440p
18.7 FPS
2160p
13.2 FPS
2160p
10.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.5 FPS
1080p
60.6 FPS
1440p
42.0 FPS
1440p
37.7 FPS
2160p
22.2 FPS
2160p
19.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.5 FPS
1080p
81.6 FPS
1440p
69.0 FPS
1440p
64.7 FPS
2160p
38.2 FPS
2160p
35.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.5 FPS
1080p
127.6 FPS
1440p
128.0 FPS
1440p
123.7 FPS
2160p
84.2 FPS
2160p
81.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn