R9 M280X So với GTX 670MX - Total War: Rome 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Total War: Rome 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 670MX với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 670MX with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
32.1 FPS
1080p
29.4 FPS
1440p
20.7 FPS
1440p
18.1 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.1 FPS
1080p
64.4 FPS
1440p
39.7 FPS
1440p
37.1 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
88.1 FPS
1080p
85.4 FPS
1440p
66.7 FPS
1440p
64.1 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.1 FPS
1080p
131.4 FPS
1440p
125.7 FPS
1440p
123.1 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn