R9 M280X So với GTX 670MX - Thief Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Thief So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 670MX với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 670MX with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
32.6 FPS
1080p
30.8 FPS
1440p
22.3 FPS
1440p
20.0 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.6 FPS
1080p
65.8 FPS
1440p
41.3 FPS
1440p
39.0 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
88.6 FPS
1080p
86.8 FPS
1440p
68.3 FPS
1440p
66.0 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.6 FPS
1080p
132.8 FPS
1440p
127.3 FPS
1440p
125.0 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn