GTX 1650 SUPER So với GTX 1660 - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.8 FPS
1080p
116.1 FPS
1440p
69.3 FPS
1440p
80.8 FPS
2160p
37.8 FPS
2160p
44.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.8 FPS
1080p
151.1 FPS
1440p
88.3 FPS
1440p
99.8 FPS
2160p
46.8 FPS
2160p
53.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
155.8 FPS
1080p
172.1 FPS
1440p
115.3 FPS
1440p
126.8 FPS
2160p
62.8 FPS
2160p
69.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
201.8 FPS
1080p
218.1 FPS
1440p
174.3 FPS
1440p
185.8 FPS
2160p
108.8 FPS
2160p
115.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn