RX 5500 XT 4GB So với GTX 1060 6GB - Shadow of the Tomb Raider Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Shadow of the Tomb Raider So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
60.2 FPS
1080p
46.8 FPS
1440p
38.8 FPS
1440p
30.6 FPS
2160p
21.4 FPS
2160p
16.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
95.2 FPS
1080p
81.8 FPS
1440p
57.8 FPS
1440p
49.6 FPS
2160p
30.4 FPS
2160p
25.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.2 FPS
1080p
102.8 FPS
1440p
84.8 FPS
1440p
76.6 FPS
2160p
46.4 FPS
2160p
41.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
162.2 FPS
1080p
148.8 FPS
1440p
143.8 FPS
1440p
135.6 FPS
2160p
92.4 FPS
2160p
87.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn