R9 M280X So với GTX 780M - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 780M với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 780M with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.2 FPS
1080p
144.3 FPS
1440p
48.1 FPS
1440p
61.8 FPS
2160p
22.4 FPS
2160p
28.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.2 FPS
1080p
179.3 FPS
1440p
67.1 FPS
1440p
80.8 FPS
2160p
31.4 FPS
2160p
37.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.2 FPS
1080p
200.3 FPS
1440p
94.1 FPS
1440p
107.8 FPS
2160p
47.4 FPS
2160p
53.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
214.2 FPS
1080p
246.3 FPS
1440p
153.1 FPS
1440p
166.8 FPS
2160p
93.4 FPS
2160p
99.9 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn