R9 M280X So với R9 M380 - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M380 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M380 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.2 FPS
1080p
113.7 FPS
1440p
48.1 FPS
1440p
48.7 FPS
2160p
22.4 FPS
2160p
22.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.2 FPS
1080p
148.7 FPS
1440p
67.1 FPS
1440p
67.7 FPS
2160p
31.4 FPS
2160p
31.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.2 FPS
1080p
169.7 FPS
1440p
94.1 FPS
1440p
94.7 FPS
2160p
47.4 FPS
2160p
47.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
214.2 FPS
1080p
215.7 FPS
1440p
153.1 FPS
1440p
153.7 FPS
2160p
93.4 FPS
2160p
93.7 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn