RX 5500 XT 4GB So với GTX 1060 6GB - Rise of the Tomb Raider Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rise of the Tomb Raider So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
84.7 FPS
1080p
74.2 FPS
1440p
51.0 FPS
1440p
48.6 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
23.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
119.7 FPS
1080p
109.2 FPS
1440p
70.0 FPS
1440p
67.6 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
32.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.7 FPS
1080p
130.2 FPS
1440p
97.0 FPS
1440p
94.6 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
48.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
186.7 FPS
1080p
176.2 FPS
1440p
156.0 FPS
1440p
153.6 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
94.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn