R9 M280X So với GTX 780M - Rise of the Tomb Raider Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rise of the Tomb Raider So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 780M với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 780M with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
25.8 FPS
1080p
38.0 FPS
1440p
0.0 FPS
1440p
25.2 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
60.8 FPS
1080p
73.0 FPS
1440p
19.0 FPS
1440p
44.2 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
81.8 FPS
1080p
94.0 FPS
1440p
46.0 FPS
1440p
71.2 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.8 FPS
1080p
140.0 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
130.2 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn