GTX 1660 So với RX 590 - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
104.2 FPS
1080p
92.4 FPS
1440p
70.2 FPS
1440p
62.2 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
30.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.2 FPS
1080p
127.4 FPS
1440p
89.2 FPS
1440p
81.2 FPS
2160p
43.6 FPS
2160p
39.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.2 FPS
1080p
148.4 FPS
1440p
116.2 FPS
1440p
108.2 FPS
2160p
59.6 FPS
2160p
55.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
206.2 FPS
1080p
194.4 FPS
1440p
175.2 FPS
1440p
167.2 FPS
2160p
105.6 FPS
2160p
101.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn