GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 3GB - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.4 FPS
1080p
74.8 FPS
1440p
62.0 FPS
1440p
50.3 FPS
2160p
30.5 FPS
2160p
24.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.4 FPS
1080p
109.8 FPS
1440p
81.0 FPS
1440p
69.3 FPS
2160p
39.5 FPS
2160p
33.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.4 FPS
1080p
130.8 FPS
1440p
108.0 FPS
1440p
96.3 FPS
2160p
55.5 FPS
2160p
49.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
194.4 FPS
1080p
176.8 FPS
1440p
167.0 FPS
1440p
155.3 FPS
2160p
101.5 FPS
2160p
95.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn