RTX 2070 SUPER So với Radeon VII - Red Dead Redemption 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Red Dead Redemption 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
60.3 FPS
1080p
57.7 FPS
1440p
49.3 FPS
1440p
47.2 FPS
2160p
31.3 FPS
2160p
30.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
95.3 FPS
1080p
92.7 FPS
1440p
68.3 FPS
1440p
66.2 FPS
2160p
40.3 FPS
2160p
39.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.3 FPS
1080p
113.7 FPS
1440p
95.3 FPS
1440p
93.2 FPS
2160p
56.3 FPS
2160p
55.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
162.3 FPS
1080p
159.7 FPS
1440p
154.3 FPS
1440p
152.2 FPS
2160p
102.3 FPS
2160p
101.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn