GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 3GB - Red Dead Redemption 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Red Dead Redemption 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
36.7 FPS
1080p
28.9 FPS
1440p
29.4 FPS
1440p
23.6 FPS
2160p
18.9 FPS
2160p
15.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.7 FPS
1080p
63.9 FPS
1440p
48.4 FPS
1440p
42.6 FPS
2160p
27.9 FPS
2160p
24.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.7 FPS
1080p
84.9 FPS
1440p
75.4 FPS
1440p
69.6 FPS
2160p
43.9 FPS
2160p
40.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
138.7 FPS
1080p
130.9 FPS
1440p
134.4 FPS
1440p
128.6 FPS
2160p
89.9 FPS
2160p
86.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn