RX 5700 XT So với Radeon VII - Red Dead Redemption 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Red Dead Redemption 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
57.0 FPS
1080p
57.7 FPS
1440p
46.6 FPS
1440p
47.2 FPS
2160p
29.6 FPS
2160p
30.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.0 FPS
1080p
92.7 FPS
1440p
65.6 FPS
1440p
66.2 FPS
2160p
38.6 FPS
2160p
39.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.0 FPS
1080p
113.7 FPS
1440p
92.6 FPS
1440p
93.2 FPS
2160p
54.6 FPS
2160p
55.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.0 FPS
1080p
159.7 FPS
1440p
151.6 FPS
1440p
152.2 FPS
2160p
100.6 FPS
2160p
101.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn