R9 M280X So với GTX 780M - Red Dead Redemption 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Red Dead Redemption 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 780M với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 780M with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
12.3 FPS
1080p
15.9 FPS
1440p
10.1 FPS
1440p
13.0 FPS
2160p
6.4 FPS
2160p
8.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.3 FPS
1080p
50.9 FPS
1440p
29.1 FPS
1440p
32.0 FPS
2160p
15.4 FPS
2160p
17.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.3 FPS
1080p
71.9 FPS
1440p
56.1 FPS
1440p
59.0 FPS
2160p
31.4 FPS
2160p
33.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.3 FPS
1080p
117.9 FPS
1440p
115.1 FPS
1440p
118.0 FPS
2160p
77.4 FPS
2160p
79.2 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn