RX 5500 XT 4GB So với GTX 1060 6GB - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.5 FPS
1080p
132.6 FPS
1440p
81.6 FPS
1440p
85.8 FPS
2160p
37.7 FPS
2160p
39.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.5 FPS
1080p
167.6 FPS
1440p
100.6 FPS
1440p
104.8 FPS
2160p
46.7 FPS
2160p
48.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
181.5 FPS
1080p
188.6 FPS
1440p
127.6 FPS
1440p
131.8 FPS
2160p
62.7 FPS
2160p
64.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
227.5 FPS
1080p
234.6 FPS
1440p
186.6 FPS
1440p
190.8 FPS
2160p
108.7 FPS
2160p
110.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn