R9 M280X So với GTX 670MX - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 670MX với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 670MX with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
54.5 FPS
1080p
52.5 FPS
1440p
35.3 FPS
1440p
33.9 FPS
2160p
16.4 FPS
2160p
15.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.5 FPS
1080p
87.5 FPS
1440p
54.3 FPS
1440p
52.9 FPS
2160p
25.4 FPS
2160p
24.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.5 FPS
1080p
108.5 FPS
1440p
81.3 FPS
1440p
79.9 FPS
2160p
41.4 FPS
2160p
40.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
156.5 FPS
1080p
154.5 FPS
1440p
140.3 FPS
1440p
138.9 FPS
2160p
87.4 FPS
2160p
86.7 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn