R9 M280X So với R9 M290X - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M290X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M290X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
54.5 FPS
1080p
78.2 FPS
1440p
35.3 FPS
1440p
50.6 FPS
2160p
16.4 FPS
2160p
23.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.5 FPS
1080p
113.2 FPS
1440p
54.3 FPS
1440p
69.6 FPS
2160p
25.4 FPS
2160p
32.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.5 FPS
1080p
134.2 FPS
1440p
81.3 FPS
1440p
96.6 FPS
2160p
41.4 FPS
2160p
48.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
156.5 FPS
1080p
180.2 FPS
1440p
140.3 FPS
1440p
155.6 FPS
2160p
87.4 FPS
2160p
94.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn