RX 5500 XT 4GB So với GTX 1060 6GB - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.3 FPS
1080p
76.6 FPS
1440p
52.0 FPS
1440p
58.5 FPS
2160p
36.7 FPS
2160p
41.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.3 FPS
1080p
111.6 FPS
1440p
71.0 FPS
1440p
77.5 FPS
2160p
45.7 FPS
2160p
50.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.3 FPS
1080p
132.6 FPS
1440p
98.0 FPS
1440p
104.5 FPS
2160p
61.7 FPS
2160p
66.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
170.3 FPS
1080p
178.6 FPS
1440p
157.0 FPS
1440p
163.5 FPS
2160p
107.7 FPS
2160p
112.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn