GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 3GB - Project CARS 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.7 FPS
1080p
66.5 FPS
1440p
54.6 FPS
1440p
46.9 FPS
2160p
45.1 FPS
2160p
39.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.7 FPS
1080p
101.5 FPS
1440p
73.6 FPS
1440p
65.9 FPS
2160p
54.1 FPS
2160p
48.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.7 FPS
1080p
122.5 FPS
1440p
100.6 FPS
1440p
92.9 FPS
2160p
70.1 FPS
2160p
64.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.7 FPS
1080p
168.5 FPS
1440p
159.6 FPS
1440p
151.9 FPS
2160p
116.1 FPS
2160p
110.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn