RX 5700 So với RTX 2060 - Project CARS 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.6 FPS
1080p
114.9 FPS
1440p
81.9 FPS
1440p
77.2 FPS
2160p
68.3 FPS
2160p
64.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
151.6 FPS
1080p
149.9 FPS
1440p
100.9 FPS
1440p
96.2 FPS
2160p
77.3 FPS
2160p
73.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
172.6 FPS
1080p
170.9 FPS
1440p
127.9 FPS
1440p
123.2 FPS
2160p
93.3 FPS
2160p
89.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
218.6 FPS
1080p
216.9 FPS
1440p
186.9 FPS
1440p
182.2 FPS
2160p
139.3 FPS
2160p
135.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn