R9 M280X So với R9 M290X - Project CARS 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M290X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M290X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
27.2 FPS
1080p
39.1 FPS
1440p
19.3 FPS
1440p
27.6 FPS
2160p
16.0 FPS
2160p
23.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
62.2 FPS
1080p
74.1 FPS
1440p
38.3 FPS
1440p
46.6 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
32.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.2 FPS
1080p
95.1 FPS
1440p
65.3 FPS
1440p
73.6 FPS
2160p
41.0 FPS
2160p
48.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.2 FPS
1080p
141.1 FPS
1440p
124.3 FPS
1440p
132.6 FPS
2160p
87.0 FPS
2160p
94.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn