RTX 2070 SUPER So với Radeon VII - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
209.0 FPS
1080p
177.6 FPS
1440p
143.0 FPS
1440p
122.5 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
63.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
244.0 FPS
1080p
212.6 FPS
1440p
162.0 FPS
1440p
141.5 FPS
2160p
84.0 FPS
2160p
72.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
265.0 FPS
1080p
233.6 FPS
1440p
189.0 FPS
1440p
168.5 FPS
2160p
100.0 FPS
2160p
88.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
311.0 FPS
1080p
279.6 FPS
1440p
248.0 FPS
1440p
227.5 FPS
2160p
146.0 FPS
2160p
134.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn