R9 M280X So với GTX 780M - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 780M với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 780M with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
31.8 FPS
1080p
44.1 FPS
1440p
22.0 FPS
1440p
30.4 FPS
2160p
11.3 FPS
2160p
15.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.8 FPS
1080p
79.1 FPS
1440p
41.0 FPS
1440p
49.4 FPS
2160p
20.3 FPS
2160p
24.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.8 FPS
1080p
100.1 FPS
1440p
68.0 FPS
1440p
76.4 FPS
2160p
36.3 FPS
2160p
40.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.8 FPS
1080p
146.1 FPS
1440p
127.0 FPS
1440p
135.4 FPS
2160p
82.3 FPS
2160p
86.7 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn