R9 M280X So với GTX 670MX - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 670MX với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 670MX with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
31.8 FPS
1080p
38.2 FPS
1440p
22.0 FPS
1440p
26.5 FPS
2160p
11.3 FPS
2160p
13.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.8 FPS
1080p
73.2 FPS
1440p
41.0 FPS
1440p
45.5 FPS
2160p
20.3 FPS
2160p
22.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.8 FPS
1080p
94.2 FPS
1440p
68.0 FPS
1440p
72.5 FPS
2160p
36.3 FPS
2160p
38.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.8 FPS
1080p
140.2 FPS
1440p
127.0 FPS
1440p
131.5 FPS
2160p
82.3 FPS
2160p
84.7 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn