R9 M280X So với Radeon R5 - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và Radeon R5 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K Radeon R5 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
31.8 FPS
1080p
33.3 FPS
1440p
22.0 FPS
1440p
23.2 FPS
2160p
11.3 FPS
2160p
11.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.8 FPS
1080p
68.3 FPS
1440p
41.0 FPS
1440p
42.2 FPS
2160p
20.3 FPS
2160p
20.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.8 FPS
1080p
89.3 FPS
1440p
68.0 FPS
1440p
69.2 FPS
2160p
36.3 FPS
2160p
36.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.8 FPS
1080p
135.3 FPS
1440p
127.0 FPS
1440p
128.2 FPS
2160p
82.3 FPS
2160p
82.9 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn