RTX 2070 SUPER So với Radeon VII - Need For Speed Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.0 FPS
1080p
151.0 FPS
1440p
118.0 FPS
1440p
116.7 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
77.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.0 FPS
1080p
186.0 FPS
1440p
137.0 FPS
1440p
135.7 FPS
2160p
88.0 FPS
2160p
86.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
209.0 FPS
1080p
207.0 FPS
1440p
164.0 FPS
1440p
162.7 FPS
2160p
104.0 FPS
2160p
102.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
255.0 FPS
1080p
253.0 FPS
1440p
223.0 FPS
1440p
221.7 FPS
2160p
150.0 FPS
2160p
148.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn