GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 3GB - Need For Speed Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.2 FPS
1080p
75.9 FPS
1440p
68.3 FPS
1440p
58.7 FPS
2160p
45.1 FPS
2160p
39.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.2 FPS
1080p
110.9 FPS
1440p
87.3 FPS
1440p
77.7 FPS
2160p
54.1 FPS
2160p
48.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.2 FPS
1080p
131.9 FPS
1440p
114.3 FPS
1440p
104.7 FPS
2160p
70.1 FPS
2160p
64.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.2 FPS
1080p
177.9 FPS
1440p
173.3 FPS
1440p
163.7 FPS
2160p
116.1 FPS
2160p
110.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn