RX 5700 XT So với TITAN Xp - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.7 FPS
1080p
43.7 FPS
1440p
97.8 FPS
1440p
31.6 FPS
2160p
67.8 FPS
2160p
21.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
170.7 FPS
1080p
78.7 FPS
1440p
116.8 FPS
1440p
50.6 FPS
2160p
76.8 FPS
2160p
30.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.7 FPS
1080p
99.7 FPS
1440p
143.8 FPS
1440p
77.6 FPS
2160p
92.8 FPS
2160p
46.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
237.7 FPS
1080p
145.7 FPS
1440p
202.8 FPS
1440p
136.6 FPS
2160p
138.8 FPS
2160p
92.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn